Privatlivspolitik

Beskyttelse af dit privatliv

Vi tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger på denne hjemmeside.

Dataansvar og kontaktoplysninger

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

info @ esport-betting.dk

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

Vi er baseret i Danmark og agerer under gældende dansk lovgivning. Denne privatlivspolitik er originalt udført på dansk. I det tilfælde at nogle oversatte versioner af denne privatlivspolitik ikke stemmer overens med den danske version, er det den danske version der har forrang. Vi forholder os retten til at ændre i vores privatlivspolitik. Alle ændringer der opstår vil være gældende med det samme.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Bruger-ID
 • Facebook-billede
 • IP-adresser
 • Logfiler om adfærd på hjemmesiden, herunder hvilke undersider, der er besøgt på domænet
 • Timestamp
 • Adresse
 • Land
 • Fødselsdato
 • Øvrig cookie-data, som kan være personhenførbare oplysninger.

Formål og retsgrundlag for behandling

Formål

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Markedsføring af tilbud der bliver præsenteret på denne side, deltagelse i konkurrencer samt fremsende nyheder, såfremt du har samtykket hertil.
 • Behandling af henvendelser om spillesupport, hvis du her behov for hjælp eller har en forespørgsel.
 • Analyse af aktiviteter og brug i forbindelse med hjemmesiderne og optimering af disse, samt forebyggelse af hackerangreb.

Når du benytter hjemmesiden vil generelle personoplysninger blive indsamlet om dig. Du har ikke mulighed for at benytte siden uden at vi indsamler visse oplysninger om dig, hvilket du også bliver gjort opmærksom på i samtykkeerklæringen på forsiden når du besøger siden første gang. Af de oplysninger vi indsamler på dig blot når du besøger siden er din adfærd på siden (dvs. Hvilke sider du besøger, hvornår og hvor lang tid), samt din IP-adresse. IP-adresser indsamles for at overvåge unormale trafikmønstre og er et vigtigt værktøj for os i kampen mod hackerangreb. Ligeledes kan vi ved at indhente IP-adresser blokere for besøgende fra lande hvor spillesiderne vi præsenterer ikke er licenserede.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor beskrevne formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Retsgrundlag

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger. Det er følgende:

 • At du har samtykket til behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • At behandlingen ud fra hensynet til at forebygge hackerangreb efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Profilering

Profilering defineres som "enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser".

Vi anvender automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for at definere målgrupper baseret på geografiske lokationer og interesser. Profileringen sker på baggrund af at du har givet udtryk for at interessere dig for pengespil ved at besøge denne hjemmeside. Herefter kan du forvente at blive præsenteret for bannere på andre hjemmesider, ligesom du kan blive eksponeret for reklamer på Facebook og øvrige sociale medier som vi benytter til at nå vores målgruppe(r). Ligeledes vil det blive registreret hvorfra du tilgår siden, da den geografiske placering også kan spille ind på hvordan vi opsætter kampagner, og vi således vil målrette kampagner mod bestemte geografiske lokationer, såfremt vi på baggrund af akkumuleret profileringsdata kan konkludere at der er stor interesse for vores markedsføring i specifikke byer/områder.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Det registreres når du interagerer med os enten ved at besøge hjemmesiden, ved at interagere med os via Facebook eller hvis du har tilmeldt dig sidens mail-liste.

Dette medfører at du vil modtage målrettet markedsføring i form af annoncer.

Alle oplysninger kommer fra registrerede selv. Såfremt du har interageret med vores brand på Facebook agerer Facebook mellemled mellem den registrerede og os, da vi modtager oplysningerne igennem Facebook.

Facebook videregiver ikke personhenførbare oplysninger omkring dig til os når vi benytter deres platform til at målrette annoncer til dig, jf. De opridsede typer af personoplysninger skitseret i Afsnit 3, medmindre du aktivt interagerer med vores brand på Facebook.

Samarbejdspartnere

Videregivelse

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil, eller hvis der er tale om nødvendige samarbejdspartnere af hensyn til at opfylde en legitim interesse. Disse nødvendige samarbejdspartnere kan ses her:

 • Myndigheder i det omfang, at vi er forpligtet hertil via lovgivningen.

Databehandlere

For at kunne yde dig den bedste service anvender vi følgende databehandlere:

 • LeadByte Ltd.
 • Google Ltd.
 • Facebook, Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Campaign Monitor Ltd.
 • Ubivox Danmark ApS
 • Microsoft Ltd.
 • Innocraft Ltd.
 • Match2One AB

Overførsel til tredjeland

Vi vil overlade dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Overladelsen vil ske til følgende USA-baserede organisationer: Facebook Ltd., Google Ltd., Sendgrid Ltd., Microsoft Ltd., og Campaign Monitor Ltd. Desuden vil der foregå overførelse af persondata til Innocraft Ltd. som er beliggende i New Zealand.

Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet og her fremgår det at sikkerhedsniveauet i USA betegnes som utilstrækkeligt. Kommissionen har dog fastlagt at organisationer baseret i USA er sikre områder, såfremt de har tilsluttet sig EU-U.S. Privacy Shield aftalen.

New Zealand betegnes af Kommissionen som et sikkert tredjeland.

Følgende organisationer vi overlader data til baseret i USA har tilsluttet sig Privacy Shield aftalen:

 • Facebook Ltd.
 • Google Ltd.
 • Sendrgid Ltd.
 • Microsoft Ltd.

Overladelsen af persondata til Campaign Monitor Ltd. sker i overensstemmelse med EU-kommissionens Standard kontrakt.

Sletning

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år samt indeværende regnskabsår.

Logfiler, inklusive IP-adresser, opbevares i 5 år inden de slettes. Google Analytics data opbevares i 26 måneder inden de slettes.

Dine rettigheder

Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke og behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

E-mail: dt @ datatilsynet.dk

Telefonnr.: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Opdateret: 14/08/2018